Sūrat An-Nās

114) Sūrat An-Nās

114) Sūrat An-Nās 114) سُورَة النَّاس Qul ‘A`ūdhu Birabbi An-Nāsi [114.1] Di’: ” Mi rifugio nel Signore degli uomini, قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ Maliki An-Nāsi [114.2] Re degli uomini, مَلِكِ النَّاسِ ‘Ilahi An-Nāsi [114.3] Dio degli uomini, إِلَهِ النَّاسِ Min… Read More ›